Waarom mediation?

Mediation wordt toegepast wanneer conflicten zo hoog oplopen dat er op dat moment geen ruimte meer is voor dialoog tussen de partijen. Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar – de mediator – samen met de wederpartij het conflict op. Een belangrijke voorwaarde voor mediation is dat u bereid bent met de andere partij in vertrouwelijkheid te praten over het conflict

Basisuitgangspunten voor mediation

 • Vrijwilligheid – U bent altijd vrij het mediation-traject te beëindigen
 • Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
 • Vertrouwelijkheid – Alles wat wordt besproken, blijft vertrouwelijk
 • Professionele en gestructureerde aanpak – De mediator zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen en deze worden vertaald naar een vaststellingsovereenkomst, convenant of ander document
 • Aandacht voor de communicatie tussen partijen
 • Gerichtheid op de achterliggende belangen in plaats van op de ingenomen posities
 • Eigen koers – U bepaalt zelf (binnen de grenzen van de wet) welke invulling u geeft aan de afspraken en bepaalt zo uw eigen koers.

Voordelen van mediation 

Mediation is goedkoper dan een advocaat inhuren voor een rechtszaak.
Het is veel persoonlijker en het is een snelle manier om het geschil te beslechten

 • Mediation streeft naar een duurzame oplossing voor het conflict   
 • Alle mediation trajecten worden zorgvuldig en met regelmaat geëvalueerd 
 • Er is een landelijk netwerk met mediators in de grotere steden waaronder Eindhoven

Een mediationtraject  ziet er meestal als volgt uit:

 • Pre-mediation – Op het moment dat u contact met mij opneemt,  bespreken ik globaal mijn werkwijze en wat de mogelijkheden zijn
 • Het intakegesprek – Ik neemt contact op met de mediation partijen en stuurt hen de mediationovereenkomst, het reglement en de gedragsregels toe. Tijdens het eerste gesprek  zal ik starten met het doornemen en tekenen van de mediationovereenkomst waarna de mediation inhoudelijk van start gaat.
 • Samen kijken naar de ontstaansgeschiedenis van het conflict – De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als ik dat nodig acht. Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal beelden van de ander of van de situatie en er zijn misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met mij erbij als mediator  verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorg ik ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. Ik let erop dat u beiden ook echt zegt waar het u om gaat en dat u beiden ook begrijpt wat de ander bedoelt.
 • Samen kijken naar de mogelijke oplossingen – Dan komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. Ik heb als taak ervoor te zorgen dat u beiden de tijd neemt om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Ik zal zelf geen advies geven. Wel kan ik  gedurende de mediation neutrale informatie verstrekken. Mocht het nodig zijn, kunt u een adviseur raadplegen, zoals een accountant, advocaat of fiscalist.
 • De mediation wordt afgesloten met een getekende overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd hoe partijen in de toekomst verder gaan.